Privacy Statement

Identiteit van de verantwoordelijke

De website ERPwijzer wordt geëxploiteerd door Software Informatie statutair gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34266634.

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de aangewezen vertegenwoordiger:

Naam: Dhr. B. Heijmans
E-mail: dpo@softwareinformatie.nl
Adres: Stationsweg 321441, EJ Purmerend
Telefoon: 0299-200310

Door ERPwijzer te bezoeken of gebruik te maken van de aangeboden dienstverlening zullen uw persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden zoals die in dit privacy statement uiteen worden gezet.

Wettelijke basis

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening1 gestelde grondslagen. ERPwijzer verwerkt persoonsgegevens op grond van een door de betrokkene expliciet gegeven toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Met betrekking de verwerking van persoonsgegevens voor (direct)marketing doeleinden stelt ERPwijzer zich op het standpunt dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ERPwijzer.

Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst

Indien een bezoeker een overeenkomst aangaat met ERPwijzer zullen de verstrekte persoonsgegevens verwerkt worden om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De overeenkomst tussen ERPwijzer en de bezoeker bestaat uit het bemiddelen tussen de bezoeker en leveranciers van software. Daarbij zal ERPwijzer de bezoeker een e-mailbericht sturen met één of meerdere leveranciers van software, die de bezoeker en uitsluitend op verzoek van de bezoeker, zullen benaderen met informatie over de door hen geleverde software.

ERPwijzer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst de contactgegevens aan maximaal 7 softwareleveranciers verstrekken. De bezoeker kan derhalve door maximaal 7 leveranciers worden benaderd.

Marketing

Verstrekte contactinformatie wordt door ERPwijzer gebruikt om de betreffende persoon te benaderen met informatie over de door ERPwijzer geleverde diensten. Gegevens die ERPwijzer verzamelt via uw bezoek aan de website worden ook gebruikt om deze bezoekers te benaderen met informatie over de door ERPwijzer geleverde diensten.

Productinformatie

ERPwijzer zal op verzoek een whitepaper toezenden. De verstrekte contactinformatie zal eveneens gebruikt worden informeren over nieuwswaardigheden die betrekking hebben op de dienstverlening of ontwikkelde producten van ERPwijzer.

De dienstverlening te verbeteren;

ERPwijzer verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren, daartoe gebruikt ERPwijzer gegevens waaruit ERPwijzer kan opmaken hoe u de website gebruikt en welke pagina’s u bezoekt.

Gegevens die ERPwijzer verzamelt

ERPwijzer verwerkt persoonsgegevens welke terug te leiden zijn tot een individu alsmede gegevens die niet direct terug te leiden zijn tot een persoon zoals bedrijfsgegevens. Daarnaast verwerkt ERPwijzer nog geanonimiseerde informatie over het gebruik en werking van de website.

Gegevens die u aanlevert:

Indien u via de website een formulier invult of op andere wijze persoonsgegevens verstrekt om in contact te treden met ERPwijzer worden de door u verstrekte persoonsgegevens waaronder uw geslacht, naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie en adresgegevens opgeslagen.

Persoonsgegevens die u aanlevert worden opgeslagen op een server van ERPwijzer of op een server van een derde partij. Indien persoonsgegevens op een server van een derde partij worden opgeslagen draagt ERPwijzer er zorg voor dat er met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten is.

Gegevens die ERPwijzer verzamelt via uw bezoek aan de website

ERPwijzer verkrijgt door het gebruik van tracking-pixels en cookies inzicht in het gebruik van de website. Screentracking stelt ERPwijzer in staat om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring voor de bezoeker te verbeteren.

Via de IP-tracking software van Leadforensics stelt ERPwijzer vast welk IP-adres de bezoeker van de website gebruikt. Aan de hand van dit IP-adres is ERPwijzer in staat om, middels de software van Leadforensics, bedrijfsinformatie van de bezoeker te verkrijgen. De gegevens die ERPwijzer via Leadforensics verkrijgt betreffen uitsluitend het generieke e-mailadres van een onderneming, de website van de onderneming, de bedrijfsnaam en vestigingsplaats. Het is voor ERPwijzer noodzakelijke voor de behartiging van de noodzakelijke belangen van ERPwijzer om deze gegevens, verkregen via de IP-tracking software van Leadforensics, te verwerken met het doel om deze gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden.

Hoe we gegevens verwerken

ERPwijzer gebruikt de verzamelde gegevens om diensten te leveren, de dienstverlening te verbeteren of nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarnaast gebruikt ERPwijzer de gegevens om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

De door ERPwijzer verzamelde gegevens worden nimmer verstrekt aan derden, tenzij de opslag van de gegevens op servers van derden plaatsvindt. Met deze derden heeft ERPwijzer een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen. De door ERPwijzer ingeschakelde verwerkers zijn:

ERPwijzer zal buiten de in dit genoemde privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien ERPwijzer daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt.

Gebruikte software en/of cookies

ERPwijzer gebruikt (online)software e/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:

Leadforensics

Via de IP-tracking software van Leadforensics stelt ERPwijzer vast welk IP-adres de bezoeker van de website gebruikt. Aan de hand van dit IP-adres is ERPwijzer in staat om, middels de software van Leadforensics bedrijfsinformatie van de bezoeker te verkrijgen. De gegevens die ERPwijzer via Leadforensics verkrijgt betreffen uitsluitend het generieke e-mailadres van de onderneming, de website van de onderneming, de bedrijfsnaam en vestigingsplaats.

Screentracking

ERPwijzer verkrijgt middels screentracking via de software van Mouseflow (zie: mouseflow.com/gdpr/) en VWO (zie: vwo.com/platform/security-compliance/gdpr/) inzicht in het gebruik van de website. Dit stelt ERPwijzer in staat om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring voor de bezoeker te verbeteren. De verkregen informatie over het gebruik van de website is nimmer te herleiden tot een natuurlijk persoon, daar Mouseflow en VWO alle verkregen data geheel anonimiseren.

Google Analytics

ERPwijzer gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt ERPwijzer geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passende beschermingsniveau.

ERPwijzer maakt gebruik van de remarketing functie in Google Analytics. Door het plaatsen van een cookie kan ERPwijzer bezoekers van de website op een later moment een advertentie tonen in het display netwerk van Google. Indien u de website van ERPwijzer bezoekt is het aantal advertenties dat via de remarketing functie van Google Analytics wordt weergegeven beperkt tot maximaal vijf advertentieweergaves.

Beveiliging

ERPwijzer stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. ERPwijzer heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

De website van ERPwijzer is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan ERPwijzer verzonden.

Duur van de opslag

ERPwijzer zal na 18 maanden alle persoonsgegevens verwijderen, tenzij de persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst nog nodig worden geacht. Tevens zal ERPwijzer de gegevens langer bewaren indien het daartoe een zwaarwegende reden voor heeft, in welk geval ERPwijzer de betrokkene zal informeren.

Gegevens die ERPwijzer via screentracking verkrijgt worden 6 maanden op de servers van ERPwijzer opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

Gegevens die geen persoonsgegevens betreffen, zoals bedrijfsnamen, vestigingsplaatsen en websites, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot een natuurlijk persoon te herleiden.

Wijziging van het privacy statement

ERPwijzer is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien ERPwijzer overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de ERPwijzer.

Uw rechten

Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens ERPwijzer kan uitoefenen. Gegevens die ERPwijzer via derden verkrijgt vallen niet onder de hieronder genoemde rechten. Met betrekking tot de persoonsgegevens die derden over u verzamelen zult u uw rechten rechtstreeks richting deze derden moeten uitoefenen, behoudens die gevallen waarin deze derden als verwerker te gelden hebben.

U kunt uw rechten jegens Leadforensics uitoefenen door te bellen via +44 207 206 7293 of per e-mail via data-compliance@leadforensics.com.

Recht om toestemming in te trekken

Indien ERPwijzer van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door ERPwijzer verwerkte persoonsgegevens (door ERPwijzer ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid

U heeft het recht om ERPwijzer te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient ERPwijzer aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van ERPwijzer.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met ERPwijzer tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indien en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag
Nederland

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien ERPwijzer overgaat op een derde partij of dat ERPwijzer fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan ERPwijzer (dpo@softwareinformatie.nl) kenbaar te maken.

1Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).